top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO AINT

 

Właścicielem marki AINT oraz sklepu internetowego działającego pod adresem

https://www.aintclothing.com/ jest Aint spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP:

5213985672, REGON: 523242221, KRS: 0000994235, zarejestrowana w Rejestrze

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla n.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod adresem ul. Rymarska 16, 02-654

Warszawa

Polityka ma charakter informacyjny – jej celem jest poinformowanie osób odwiedzających

nasz Sklep oraz osób korzystających z naszych usług o:

a) zasadach przetwarzania danych osobowych,

b) przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi,

c) polityce plików cookies.

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie ochrony danych osobowych jest

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz

napisać do nas na adres: tomaszukk@gmail.com

Wyrażenia pisane w Polityce wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu,

chyba że co innego wynika z treści Polityki.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

 

Przetwarzanie, zbieranie i przechowywanie Twoich danych osobowych będzie wykonywane

przez Aint sp. z o.o. będącą Administratorem Twoich danych osobowych (dalej:

Administrator). Pełne dane kontaktowe Administratora znajdują się w Regulaminie Sklepu.

 

II. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

W związku z korzystaniem ze Sklepu Administrator może zbierać dane osobowe:

a) za Twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje

dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (za wyjątkiem

przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f

RODO);

b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

(art. 6 ust. 1 lit b RODO) – w zakresie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

(np. Newsletter, Konto) oraz umów sprzedaży, a także w zakresie rozpatrywania

reklamacji związanych z realizacją zawartych umów;

c) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym obowiązków wynikających z

przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną;

d) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Prawnie uzasadnione interesy Administratora zostały wskazane w punkcie III poniżej.

III. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY ADMINISTRATORA

 

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na

potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej do

których należą:

a) realizacja marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora

polegająca na monitorowaniu Twojej aktywności celem dopasowania wyświetlanych

Tobie reklam zgodnie z wcześniej przeglądanymi przez Ciebie produktami;

b) prowadzenie korespondencji w oparciu o formularze kontaktowe;

c) prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w

tym spersonalizowanych działań marketingowych realizowanych w formie

profilowania;

d) realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Tobą,

dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki

elektroniczne – takie jak adres e-mail lub numer telefonu – wyłącznie za Twoją zgodą

lub żądaniem świadczenia usługi);

e) obsługa usług płatniczych wykorzystywanych do realizowania płatności za towary

zakupione w Sklepie;

f) zapewnienie bezpiecznego świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. poprzez

egzekwowanie przestrzegania zasad Sklepu określonych w Regulaminie Sklepu oraz

przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

g) monitorowanie Twojej aktywności celem przeprowadzenia analiz między innymi pod

kątem funkcjonalności Sklepu, poprawy i rozwoju jego działania, wprowadzania

udogodnień/nowych funkcjonalnych rozwiązań, sporządzania statystyk;

h) prowadzenie postępowań sądowych, pozasądowych oraz administracyjnych;

i) dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora

obowiązków wynikających z przepisów prawa;

j) wykrywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu internetowego,

dostosowanie oferty produktów do wymagań konsumentów, ocena jakościowa

oferowanych produktów - poprzez pozyskiwanie opinii klientów o funkcjonowaniu

sklepu internetowego oraz o oferowanych produktach.

IV. ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych są podmioty, którym ujawnia się dane osobowe przetwarzane przez

Administratora. Katalog odbiorców danych może być inny w każdym indywidualnym

 

wypadku ponieważ uzależniony jest m.in. od rodzaju i zakresu usług Sklepu z jakich

korzystasz oraz wyrażonych zgód.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu są przede wszystkim

podmioty zapewniające sprawną realizację zawieranych umów sprzedaży: operatorzy

płatności oraz dostawcy usług kurierskich i pocztowych.

Ponadto odbiorcami danych mogą stać się podmioty wspierające Administratora w

prowadzeniu sklepu internetowego (dostawcy usług hostingu, serwis oprogramowania,

podmioty świadczące usługi prawne, księgowe i doradcze) oraz w prowadzeniu działań

marketingowych (wysyłka informacji handlowych, prowadzenie kampanii marketingowych).

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą

przetwarzane do czasu jej odwołania.

2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą

przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu,

do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia.

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów

prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą

przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora

określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.

4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes

Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie

realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych

celach (zgodnie z pkt IV powyżej), chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i

wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych

osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania

umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych;

b) prawo do sprostowania danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

f) prawo do przenoszenia danych osobowych;

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM

 

PROFILOWANIU

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w

formie profilowania). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany

nie będzie prowadziło do podejmowania przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec

Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie Twoich danych osobowych będzie się sprowadzało do ich przetwarzania

poprzez wykorzystywanie danych do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności w

celu lepszego dopasowania ofert i reklam oraz w celu świadczenia usługi newsletter.

 

IX. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

 

W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją

szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego

na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę

trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego postanowienia. Wówczas nie

będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,

praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń.

Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu

bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania

dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania,

w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

X. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie danych osobowych w ramach Sklepu jest dobrowolne, jednakże brak podania

niektórych danych może skutkować odmową zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o

świadczenie usług drogą elektroniczną.).

 

XI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Pliki cookies zbierają informacje o każdej osobie korzystającej ze Sklepu bez względu na to

czy jest klientem Sklepu (np. czy posiada Konta lub zakupiła Produkt). Zakres informacji

przechowywanych w cookies jest zróżnicowany ze względu na sposób korzystania z

poszczególnych funkcjonalności Sklepu. Poniżej znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia

Administratora w zakresie stosowanych plików cookies.

1. Pliki cookie – definicja i rodzaje

Cookie (plik cookie, http cookie) – czyli niewielki plik zawierający dane informatyczne,

zapisywany na urządzeniu końcowym (takim jak np. komputer, telefon, tablet) użytkownika

strony internetowej. W plikach cookie przechowywane są przede wszystkim ustawienia i

inne informacje używane na odwiedzanych stronach – dzięki czemu możliwe jest

wyświetlanie stron internetowych dostosowanych do preferencji użytkownika, korzystanie z

określonych funkcjonalności tych stron lub personalizacja ich zawartości.

Ze względu na czas działania możemy wyróżnić́ dwa rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – wygasają po zamknięciu danej sesji przeglądarki internetowej (okres od

otwarcia przeglądarki, aż do jej zamknięcia);

b) stałe – nie wygasają po zamknięciu sesji przeglądarki i pozostają w urządzeniu

użytkownika przez określony w skrypcie okres.

2. Podstawa korzystania z plików cookies

Używanie plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażania zgody przez Użytkownika

odwiedzającego Sklep. Domyśle ustawienia przeglądarek internetowych (lub

oprogramowania podobnego rodzaju) zezwalają na umieszczenie plików cookies na

urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez

Użytkownika poprzez np. zablokowanie niektórych cookies lub ich usunięcie (zob. punkt 4).

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies

korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub nawet niemożliwe. Głównym celem

stosowania przez nas plików cookies jest optymalna prezentacja oferty Sklepu.

3. W jakich celach używamy plików cookies.

Pliki cookies mają bardzo zróżnicowany charakter. Niektóre z nich są niezbędne do

funkcjonowania Sklepu, inne wyłącznie do korzystania z określonych funkcjonalności lub są

wykorzystywane są w celach reklamowych, statystycznych oraz analitycznych.

Do cookies, których działanie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, możemy zaliczyć w

szczególności cookies pozwalające na utrzymanie i zapisane stanu sesji użytkownika,

autoryzację logowania, działanie koszyka internetowego w przypadku dokonywania zakupów

w Sklepie, monitoring dostępności usług.

Ponadto stosujemy cookies, które ułatwiają korzystanie ze Sklepu ale nie są niezbędne do

jego funkcjonowania. Do tego rodzaju cookies możemy zaliczyć pliki umożliwiające:

utrzymanie sesji logowania użytkownika, zapis do plików cookies, automatyczne

zalogowanie, ustawienia preferencyjne wyświetlania stron, wyświetlanie ostatnio

przeglądanych produktów, dopasowanie wyświetlanych produktów do preferencji

użytkownika.

W oparciu o pliki cookies dostarczane przez podmioty trzecie prowadzone są również

działania o charakterze analitycznym - w szczególności w oparciu o narzędzie Google

Analitycs.

Jednocześnie w oparciu o pliki cookies prowadzone są przez nas także działania o

charakterze marketingowym. W tym zakresie korzystamy przede wszystkim z funkcjonalności

Google Adwords. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową na

stronach osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwania. Celem użycia cookies w naszej

działalności marketingowej jest dostarczenie użytkownikom bardziej spersonalizowanych

reklam, które odzwierciedlają ich indywidualne preferencje.

bottom of page